Algemene leveringsvoorwaarden Sara’s Bridal te Amsterdam

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1. Indien er in onderlinge overeenstemming tussen u en Sara’s Bridal niet
schriftelijk is afgeweken, gelden alle onderstaande artikelen.
1.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1. Alle aanbiedingen van Sara’s Bridal zijn vrijblijvend en Sara’s Bridal behoudt
zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
Sara’s Bridal.
2.3. Sara’s Bridal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sara’s Bridal dit mee binnen
viertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro,
inclusief BTW (tenzij anders staat vermeld).
3.2. Sara’s Bridal heeft twee betalingsmogelijkheden om de aanbetaling te voldoen:
1. Storten op de rekening: u kunt uw aanbetaling
overmaken naar bankrekening NL06INGB0005254984 van ING Bank te Amsterdam onder
vermelding van uw naam, 2. contante aanbetaling.
3.3. Pas na het ontvangen van een aanbetaling wordt begonnen met het behandelen
van de bestelling.
3.4. Bij het afhalen van een bestelling dient het resterend bedrag voldaan te
worden. Indien het volledige bedrag niet is voldaan behoudt Sara’s Bridal zich het
recht om de bestelling niet af te geven.
3.5. Indien een bestelling op de afgesproken ophaaldatum zoals overeengekomen niet
afgehaald wordt, zal Sara’s Bridal eenmaal een herinnering / aanmaning versturen.
Indien het resterende bedrag niet op tijd wordt betaald of de bestelling niet op tijd
wordt afgehaald, gaat de zaak naar het incassobureau of naar de deurwaarder.
3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt dit voor wij beginnen
met het uitvoeren van de opdracht telefonisch of schriftelijk vermeld.
3.7. Producten dienen binnen 4 maanden afbetaald en afgehaald te worden.
3.8. Worden de producten na 4 maanden niet opgehaald is Sara’s Bridal niet
verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging
Artikel 4. Levering.
4.1. Sara’s Bridal hanteert een levertijd van 3-4 maanden (na ontvangst van de
aanbetaling) met een maximale leveringstermijn van 4 maanden (tenzij anders
afgesproken). De door Sara’s Bridal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
4.2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op
schadevergoeding.
4.3. Doordat de bestelling helemaal op uw maat is en naar uw wens is gemaakt en
uit hygienisch oogpunt is het niet mogelijk om de producten te ruilen of retour te
zenden.
4.4. Mocht het stof of andere onderdelen van de bestelling niet meer leverbaar zijn,
dan neemt Sara’s Bridal zo spoedig mogelijk contact met u op. Sara’s Bridal zal u
vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is.
4.5. U heeft geen recht op schadevergoeding.
4.6. Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met Sara’s Bridal.
4.7 Indien het product later dan afgesproken wordt geleverd door bijvoorbeeld
stakingen leveringsproblemen, natuurrampen etc… is Sara’s Bridal niet
verantwoordelijk
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op
grond van enige overeenkomst aan Sara’s Bridal verschuldigd bent, heeft voldaan.
5.2. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de
aflevering op u over.
5.3. Alle ontwerpen en patronen blijven eigendom van Sara’s Bridal en zijn niet te
koop.
5.4. Sara’s Bridal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto’s van de voor de
klant ontworpen modellen op hun eigen website te zetten en in verschillende
promoties te gebruiken.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.
6.1. U heeft de verplichting om bij aflevering/ophalen te onderzoeken of de
producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u
dat ter plekke te melden.
6.2. Het risico tijdens het transport/opsturen van het door u bestelde product is voor
Sara’s Bridal.
6.3. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over,
behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Sara’s Bridal kunnen
worden uitgesloten.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen
van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sara’s Bridal, is Sara’s Bridal niet aansprakelijk.
Artikel 8. Annulering van huwelijk.
8.1. Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook, komt geheel voor
rekening en risico van de klant. U bent verplicht om 100% van de koopsom te
betalen.
8.2. In het geval van het overlijden van een van de aanstaande echtlieden door de
consument aannemelijk te maken, is een uitzondering op deze regel
gerechtvaardigd. In dit geval dient u 75 % van de koopsom te voldoen.
8.3. Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal Sara’s Bridal
verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de
deurwaarder.
Artikel 9. Persoonsgegevens.
9.1. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en
vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in
het bestelformulier zijn ingevuld.
9.1. Sara’s Bridal zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te
komen.
Artikel 10. Diversen.
10.1. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er eerst toestemming genoten
moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger, i.v.m. betalingen, dit zal
moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.